dr Sławomir Mielnik

Życiorys naukowy

Stopnie naukowe:
2010 – doktorat z historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych

1999 – magister geografii, Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 

Granty i projekty badawcze:

Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w., MNiSW, NPRH Nr 0273/NPRH/H11/84/2017, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, [2017-2022]

Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013, 2013/09/B/HS3/04241, NCN, 2014-2017, KUL, wykonawca

(Archi)diecezja lubelska 1805-2005. 1 H01G 064 27, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: 2004-2006, KUL, wykonawca

Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768 0147/FNiTP/H11/80/2011 MNiSW: NPRH, 2012-2015, Towarzystwo Naukowe KUL, KUL, wykonawca

Zakony męskie i żeńskie w Polsce średniowiecznej i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (X-XVIII wiek) N 108 038 32/1766, MNiSW, 2007-2010, KUL, wykonawca

Atlas Historii Społeczno-Religijnej Europy Środkowo-Wschodniej, tom IV vol 2, 1 H01 G 052 16, KBN, 1999-2001, KUL, wykonawca

.

Stypendia, staże i szkolenia:

Pobyt naukowy – Włochy, Rzym, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, styczeń 2017.
Pobyt naukowy – Włochy, Rzym, Papieski Instytut Studiów Kościelnych, lipiec 2017.
Austria, Wiedeń, Allgemeines Verwaltungsarchiv – kwerenda naukowa, sierpień 2017.
Ukraina, Lwów – wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy, Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, maj 2017.

.

PUBLIKACJE

Monografie, rozdziały w publikacjach, artykuły:

Sieć parafialna Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1939–1988 w ujęciu kartograficznym, „Rocznik Chełmski”, T.23, 2019, s. 394-408.

Mapa archidiecezji lwowskiej. 1918–1938/39, w: Polska kultura religijna, red. Ł. Burkiewicz i in., Kraków, 2019, s. 149-164.

[współaut.] Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok.1340-2018, red. H. Gapski, Lublin 2019.

Podstawy kartografii Atlasu, [w:] Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018, red. H. Gapski, Lublin 2019, s. 17-18.

Struktura terytorialne Kościoła ewangelicko augsburskiego, ewangelicko metodystycznego i ewangelicko reformowanego w Polsce, [w:] Historia, ludzie i miejsca : księga pamiątkowa profesora Henryka Gapskiego, red. R. Kozyrski, Lublin 2019, s. 467-484.

[współaut.] Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX w. na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych, Lublin 2019.

Geografia najważniejszych kościołów mniejszościowych w Polsce, w: Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko; D. Maj, Lublin 2018, s. 493-516.

Przestrzeń Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej od 1989 do 2017 roku; „Rocznik Chełmski”, T. 21, 2017, s. 445-452.

Mapy. [w:] Sztuka Żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Bramy Nieba: bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, red. M. Piechotkowa,  Lublin-Warszawa 2015 [zbiór map jako rozdział w książce].

Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska 1989-2014, red. A. Konachowicz, S. Mielnik; oprac. kartogr. S. Mielnik, Lublin 2014.

Wrocławsko-szczecińska diecezja prawosławna, Encyklopedia Katolicka, T. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, kol. 975.

Warszawska metropolia prawosławna, Encyklopedia Katolicka, T. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, kol. 251-252.

Warszawsko-bielska diecezja prawosławna, Encyklopedia Katolicka, T. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, kol. 254-255.

Stężyca, Encyklopedia Katolicka, T. 18, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 955.

Szydłowiec, Encyklopedia Katolicka, T. 19, red. E. Gigilewicz, Lublin 2013, kol. 199-200.

Struktura terytorialna Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1999-2010, “Przegląd Geograficzny”, 84 (2012), z. 4, s. 577-596 [w tym mapy].

[współaut.] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011.

Działalność Ośrodka Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 95 (2011), s. 123-131.

Paryż. I Miasto, Encyklopedia Katolicka, T. 14, red. E. Gigilewicz, Lublin 2010, kol. 1393.

Mapy:

Mapy w książce:  M. i K. Piechotkowie, Heaven’s Gates. Masonry synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth, Polish Institute of World Art Studies, Warsaw 2017:

Masonry synagogues constructed in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth up to the mid-17th century, discussed in the Album;

Jews in the former Polish-Lithuanian Commonwealth and in Silesia in the years 1699–1764;

Masonry synagogues constructed or designed in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth in the years 1860–1939, discussed in the Album;

Masonry synagogues constructed or designed in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth in the years 1760-1860, discussed in the Album;

Places with masonry synagogues constructed or designed before 1939 and discussed in the book.

Mapy w publikacji: H. Gapski, Klasztory zakonów franciszkańskich w Europie Środkowo-Wschodniej w XVIII wieku, Lublin 2013:

Przestrzeń franciszkańska w Europie Środkowo-Wschodniej w 1772 r.,

Centra franciszkańskie w Europie Środkowo-Wschodniej w 1772 r.,

Bracia mniejsi obserwanci w Europie Środkowo-Wschodniej w 1772 r.,

Bracia mniejsi reformaci w Europie Środkowo-Wschodniej w 1772 r.,

Bracia mniejsi konwentualni w Europie Środkowo-Wschodniej w 1772 r.,

Bracia mniejsi kapucyni w Europie Środkowo-Wschodniej w 1772 r.,

Franciszkanie tercjarze regularni w Europie Środkowo-Wschodniej w 1772 r.,

Klasztory zakonów franciszkańskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1772 r.,

Klasztory zakonów franciszkańskich na Węgrzech w 1772 r.,

Klasztory zakonów franciszkańskich w Czechach w 1772 r.,

Klasztory zakonów franciszkańskich w Austrii w 1772 r.,

Klasztory zakonów franciszkańskich w Dalmacji i Istrii w 1772 r.,

Klasztory zakonów franciszkańskich na Śląsku w 1772 r.,

Klasztory zakonów franciszkańskich w Siedmiogrodzie w 1772 r.,

Prowincja Bośni Srebrnej Krzyża Świętego braci mniejszych obserwantów w 1772 r.,

Prowincja bułgarsko-wołoska Niepokalanego Poczęcia NMP braci mniejszych obserwantów w 1772 r.,

Prowincja [chorwacko-węgierska] św. Władysława króla braci mniejszych obserwantów – władysławici w 1772 r.,

Prowincja Dalmacji Najświętszego Odkupiciela braci mniejszych obserwantów w 1772 r.,

Prowincja Dalmacji (zadarska) św. Hieronima braci mniejszych obserwantów w 1772 r.,

Prowincja Dubrownika św. Franciszka z Asyżu braci mniejszych obserwantów w 1772 r.,

Prowincja Litwy św. Kazimierza braci mniejszych obserwantów – bernardyni w 1772 r.,

Prowincja Małopolski Wniebowzięcia NMP braci mniejszych obserwantów – bernardyni w 1772 r.,

Prowincja Rusi Niepokalanego Poczęcia braci mniejszych obserwantów – bernardyni w 1772 r.,

Prowincja [Węgier, Slawonii, Banatu] św. Jana Kapistrana braci mniejszych obserwantów – kapistranici w 1772 r.,

Prowincja Wielkopolski Niepokalanego Poczęcia NMP braci mniejszych obserwantów – bernardyni w 1772 r.,

Prowincja Austrii św. Bernardyna ze Sieny braci mniejszych reformatów w 1772 r.,

Prowincja Chorwacji-Krainy Krzyża Świętego braci mniejszych reformatów w 1772 r.,

Prowincja Czech św. Wacława braci mniejszych reformatów w 1772 r.,

Prowincja Małopolski MB Anielskiej braci mniejszych reformatów w 1772 r.,

Prowincja Prus Wniebowzięcia NMP braci mniejszych reformatów w 1772 r.,

Prowincja Rusi MB Bolesnej braci mniejszych reformatów w 1772 r.

Prowincja Siedmiogrodu św. Stefana króla braci mniejszych reformatów – stefanici w 1772 r.,

Prowincja Śląska św. Jadwigi braci mniejszych reformatów w 1772 r.,

Prowincja Węgier Najświętszej Maryi Panny braci mniejszych reformatów – marianie w 1772 r.,

Prowincja Węgier Najświętszego Zbawiciela braci mniejszych reformatów – salwatorianie w 1772 r.,

Prowincja Wielkopolski św. Antoniego z Padwy braci mniejszych reformatów w 1772 r.,

Prowincja Austrii braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Czech św. Wacława i św. Leopolda braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Dalmacji św. Hieronima braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Litwy św. Kazimierza braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Moraw świętych Cyryla i Metodego braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Polski św. Franciszka braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Rusi św. Antoniego z Padwy braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Styrii i Karyntii braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Śląska Pruskiego braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Węgier i Siedmiogrodu św. Elżbiety królowej braci mniejszych konwentualnych w 1772 r.,

Prowincja Austrii-Węgier (wiedeńska) Niepokalanego Poczęcia NMP braci mniejszych kapucynów w 1772 r.,

Prowincja Czech braci mniejszych kapucynów w 1772 r.,

Prowincja Polski św. Wojciecha i św. Stanisława braci mniejszych kapucynów w 1772 r.,

Prowincja Styrii braci mniejszych kapucynów w 1772 r., Kustodia Śląska braci mniejszych kapucynów w 1772 r.,

Prowincja Wenecji św. Antoniego z Padwy braci mniejszych kapucynów – klasztory w Istrii i Dalmacji w 1772 r.

Mapy w publikacji: A. Gil, Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja, t. 1, Lublin 2005: Chełmska Diecezja Unicka w 1696 roku 1:600 000,

Chełmska Diecezja Unicka w 1794 roku 1:600 000,

Monastery Diecezji Chełmskiej 1 1 200 000.