„Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku”

Aplikacja „Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku” została przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce w oparciu o dane opublikowane w pracy S. Litaka o tym samym tytule (TNKUL, Lublin 2006). Pierwotna baza danych przygotowana przez B. Szadego powstała w latach 1993-1996 przed publikacją poprzedniego wydania opracowania S. Litaka (Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku: Struktury administracyjne, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1996, Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku, 1). Prace prowadzone przez następną dekadę zaowocowały poszerzeniem podstawy źródłowej, uzupełnieniami oraz korektami. Jednocześnie została przygotowana mapa oraz zdecydowano o zmianach redakcyjnych dotyczących systemu skrótów źródłowych i bibliograficznych. 

Informacje przedstawione w aplikacji oraz w plikach do pobrania zostały pogrupowane w 4 działy: 1) świątynie, 2) domy zakonne, 3) granice kościelne oraz 4) granice świeckie. Całość zasobu została zaopatrzona w odpowiednie metadane oraz wykaz skrótów.

Aplikacja (wersja polska) znajduje się pod linkiem:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/latin-church-1772

WFS oraz dane do pobrania znajdują się na stronie:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/latin-church-1772


„Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w.”

Mapa opiera się głównie na źródłach i opracowaniach przynoszących systematyczne informacje o strukturach oraz rozmieszczeniu obiektów sakralnych religii i wyznań. Obejmuje w sumie 15 253 obiekty sakralne, w tym 8311 cerkwi unickich, 5720 kościołów łacińskich, 841 synagog i bożnic, 276 świątyń luterańskich, 35 cerkwi prawosławnych, 22 kościoły katolickie obrządku ormiańskiego, 19 świątyń mennonickich, 14 – kalwińskich, 10 – braci czeskich, 3 kienesy karaimskie oraz 2 meczety.

Informacje przedstawione w aplikacji oraz w plikach do pobrania zostały pogrupowane w 2 działy: 1) świątynie oraz 2) granice. Całość zasobu została zaopatrzona w odpowiednie metadane oraz wykaz skrótów. Ze strony aplikacji można pobrać także książkę B. Szadego, Geografia struktur religijnych i wyznaniowych w Koronie w II połowie XVIII w., Lublin 2010.

Aplikacja (wersja polska) znajduje się pod linkiem:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/apps/confessions-crown-1772

WFS oraz dane do pobrania znajdują się na stronie:

https://geo-ecclesiae.kul.pl/confessions-crown-1772