Kształtowanie się struktury przestrzennej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w latach 1945-1990, dr Sławomir Mielnik

.

Projekt zakłada omówienie przemian w strukturze przestrzennej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, od 1945 do 1990 roku. Na wstępie zostaną ukazane przemiany, jakim podlegały kościoły protestanckie (luterskie) po II wojnie światowej, w wyniku działań związanych z porządkowaniem  przez władze państwowe sytuacji wyznaniowej.

Celem projektu jest ukazanie przyczyn tych procesów, jak również ilustracja kartograficzna. Na mapach zostaną ukazane nie tylko struktury terytorialne w różnych przekrojach czasowych, ale również odpowiadające im dane demograficzne (liczba wiernych). Kościół ewangelicko-augsburski  jako jeden niewielu nie zakłamywał rażąco   liczby swych wyznawców tak jak to czynił na przykład Kościół prawosławny czy polskokatolicki.  

Realizacja tematu pozwoli na ukazanie dynamiki przemian oraz przeobrażeń, które doprowadziły do ukształtowania się obecnego obrazu terytorium Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Kościół ten, mimo że jego przestrzeń nadal podlega zmianom, posiada stabilną strukturę, opartą na tej ukształtowanej do lat 80. ub. wieku, która najwierniej odzwierciedla rozmieszczenie luteran w Polsce.

autor: Sławomir Mielnik