Bibliografia schematyzmów zakonnych w II Rzeczypospolitej, dr Edyta Chomentowska

.

Schematyzmy (zwane też często katalogami lub elenchusami) są to wykazy składu osobowego jednostki administracji zakonnej (najczęściej szczebla prowincji, ale też klasztoru) na rok, który umieszczano w tytule rocznika, a dane wykorzystane do ich sporządzania pochodzą najczęściej z roku wcześniejszego. Omawiane druki wydawane były auctoritate et mandato, tak więc uznać należy wysoki stopień wiarygodności informacji w nich zawartych Schematyzmy zawierają przede wszystkim takie informacje jak struktura organizacyjna zakonu, prowincji, klasztoru oraz wykaz zakonników z ich danymi osobowymi, których szczegółowość zależała od przyjętego wzoru. Obok podstawowych wiadomości takich jak imię (imiona), nazwisko, pełniona funkcja mogło to być także miejsce urodzenia, daty urodzenia, wstąpienia do zakonu, ślubów zakonnych, przyjętych święceń kapłańskich.

Celem niniejszego projektu jest przede wszystkim zgromadzenie informacji o opublikowanych tytułach, miejscach ich przechowywania i wydanie drukiem bibliografii tego rodzaju druków wydanych zarówno przez męskie, jaki i żeńskie zakony (oraz zgromadzenia). Mają to być schematyzmy i wykazy zmarłych z lat 1919-1939 wydane w II Rzeczypospolitej, które wchodzą do zasobu bibliotecznego i archiwalnego polskich instytucji zakonnych i naukowych. W miarę możliwości zgromadzony materiał zostanie rozszerzony o wykazy zmarłych, które często były zamieszczane przy kalendarzach liturgicznych i stanowią uzupełnienie informacji o zakonnikach.

autor: Edyta Chomentowska