dr hab. Agata Mirek, prof. KUL

Życiorys naukowy
2012: prof. KUL
2009: habilitacja w KUL
2007: adiunkt
2003: zatrudniona w KUL /asystent/
1999-2000: wykładowca w Studium Kultury Chrześcijańskiej w UKSW w Warszawie
2001: doktorat w UKSW
1998-2001: studia doktoranckie w UKSW w Warszawie
1998: magisterium w ATK
1993-1998: studia mgr w zakresie historii Kościoła w ATK w Warszawie

Specjalizacja naukowa
– Historia najnowsza
– Historia Kościoła w XIX-XX w.- Historia kobiet
– Dzieje oświaty

Granty, projekty naukowe
2017-(2022): główny wykonawca w realizowanym projekcie finansowanym przez MNiSW Atlas klasztorów X-XXI w., kier. dr hab. Henryk Antoni Gapski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Wydział Nauk Humanistycznych

2014-2017: OPUS nr 2013/09/B/HS3/04241 Geografia historyczna Kościoła w Polsce. Atlas historyczny metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska) ok. 1340-2013, kier. dr hab. Henryk Antoni Gapski; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Wydział Nauk Humanistycznych (realizacja: 2014-02-12 – 2017-02-11).

2005-2008: kierownik projektu badawczego nr 1 H01G 005 28 /Działalność żeńskiego ruchu zakonnego w Polsce w warunkach państwa totalitarnego w latach 1945-1989/

Stypendia, staże i szkolenia
Szkolenie w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie, Staż finansowany ze środków UE, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, 8-19 stycznia 2018 r.

Członkostwo w organizacjach naukowych
– Członek korespondent w Lubelskim Towarzystwie Naukowym od lipca 2016 r.
– Towarzystwo Naukowe KUL
– Komisja Historii Kobiet przy PAN
– Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

Udział w Radach Naukowych Czasopism
Członkostwo w Radzie naukowej: „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, ISBN 978-83-7631-579-9
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma: „Ephemerides Marianorum”, (ISSN 2299-7784)
Członkostwo w radzie naukowej czasopisma: „Peregrinus Cracoviensis”, (ISSN 1425-1922)

Nagrody i wyróżnienia
2016: Feniks. Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii
książka historyczna, kwiecień 2016 r.
2015: Nagroda czytelników w 8 edycji konkursu Książka Historyczna Roku im. Oskara Halickiego, listopad 2015 r.
2009: Nagroda Jury oraz Nagroda Czytelników w Konkursie “Książka Historyczna Roku” im. Oskara Haleckiego w kategorii: Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX w.

Stypendia, staże i szkolenia
Szkolenie w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie, Staż finansowany ze środków UE, Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie, 8-19 stycznia 2018 r.

Publikacje
Książki:

 1. Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL. Austere years. Great days. Convents in the Polish People’s Republic, Lublin 2015, ss. 655. (język: pl i an).
 2. Siostry zakonne w obozach pracy w Polsce w latach 1954-1956, Lublin 2009, ss. 736.
 3. Atlas żeńskiego ruchu zakonnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2007, ss. 143.
 4. Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej w latach 1891-1962, Sandomierz 2002, ss. 526.

Książki pod redakcją:

Seria: Zakony żeńskie w PRL, red. naukowy A. Mirek (poz.1-4):

 1. t. 4, Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w latach 1945-1989 w Polsce, Lublin 2018, ss. 1076.
 2. t. 3, D. M. Mendrok, Historia Prowincji katowickiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w latach 1945-1989, Lublin 2016, ss. 584.
 3. t. 2, Z. Bazylczuk, Inspektoria Polska Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki w latach 1945-1989, Lublin 2016, ss. 263.
 4. t. 1, K. H. Domagała, Zgromadzenie Św. Jadwigi. Prowincja Katowicka w latach 1945-1989, Lublin 2014, ss. 509.
 5. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce 1939-1947, kom. red. A. Chruszczewski i in., red. tomu A. Mirek, t. 17: Z. Łyszczarz, J. Wątroba, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Prowincja krakowska, B. Kraziewicz, L. Sieracka, A. Mamona, T. Otto, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Prowincja chełmińska, T. Figura, Zgromadzenie Oblatek Serca Jezusowego, I. Jastrzębska, Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, Lublin 2014, (Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce).
 6. Zakony żeńskie w PRL. W służbie Kościołowi i zakonom. Kardynał Józef Glemp Prymas dwóch epok, red. A. Mirek, Lublin 2014, ss. 132.
 7. Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego, Warszawa 2012, ss. 200.
 8. Zakony żeńskie w PRL. Prawo instrumentem walki władz komunistycznych z Kościołem i zakonami w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2009, ss. 159.
 9. Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2008, ss. 192.
 10. Represje wobec sióstr zakonnych w PRL. Obozy pracy dla zakonnic /1954-1956/, red. A. Mirek, Lublin 2005, ss. 112.

Artykuły:

2018

 1. Kardynał Stefan Wyszyński jako inspirator oporu społecznego zakonnic w PRL. Zarys problemu, w: Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945–1981, red. E. K. Czaczkowska, Warszawa 2018, s. 203-222.
 2. Jakich kapłanów diecezjalnych potrzebuje życie zakonne dzisiaj? w: Jakie seminarium diecezjalne na nasze czasy?, red. J. K. Miczyński, Lublin 2018, s. 49-158.
 3. Udział żeńskich wspólnot zakonnych w przygotowaniach do uroczystości milenijnych w Polsce i w ich przebiegu (1957–1966/19670, w: Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1956–1966/1967), red.  B. Noszczak, Warszawa 2018, s. 187-212.

2017

 1. Siostry zakonne w służbie Życiu, „Ateneum Kapłańskie”, R. 2017.
 2. La deportazione e i campi di lavoro per le religiose negli anni 1954-1956, [w:] Testimoni della fede. Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, Verona 2017, ss. 759-777.
 3. Female Orders and Congregations in Poland in the 19th and 20th Centuries, „Studia Geohistorica”, nr 5 (2017), s. 314-327. p. 7.
 4. La testimonianza di vita delle religiose in Unione Sovietica (1945-1991), [w:] La Chiesa cattolica in Unione Sovietica. Dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, red. J. Mikrut,  Verona 2017, s. 511-522.
 5. Pamięć historyczna a Kościół katolicki w Polsce, [w:] Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80 rocznicę urodzin, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Kraków, Rzeszów, Stalowa Wola, Toruń 2017, s. 571-581.
 6. Posługa ewangelizacyjna Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Czadzie, [w:] Tyś z nami związał się przez Chrzest. 1050 rocznica Chrztu Polski. Podkarpacie 2016, red. S. Nabywaniec, A. Pęzioł, Rzeszów 2017, s. 356-374.
 7. W drodze do Milenium chrześcijaństwa w Polsce. Udział żeńskich wspólnot zakonnych w Wielkiej Nowennie (1957-1966), [w:] Tyś z nami związał się przez Chrzest. 1050 rocznica Chrztu Polski. Podkarpacie 2016, red. S. Nabywaniec, A. Pęzioł, Rzeszów 2017, s. 499-516.
 8. Recepcja Soboru Watykańskiego II w Zgromadzeniu Służebnic Jezusa w Eucharystii na terenach Związku Sowieckiego, czyli o odnowie soborowej w warunkach państwa totalitarnego, [w:] Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990), t. II, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów-Lwów 2017, s. 211-222.
 9. Zgromadzenia zakonne żeńskie w PRL wobec przemocy totalitaryzmu komunistycznego, w: Zarys problemu, [w:] Benedyktyńskie Sympozjum Jubileuszowe z okazji stulecia powstania i działalności Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Domu Generalnym Zgromadzenia w Otwocku 23 września 2017 r.: studia i materiały, red. A. J. Kalinowska, Otwock 2017, s. 63-70.
 10. Kresowianka z urodzenia, Rawianka z przeznaczenia, siostra niepokalanka z powołania Alina Stanislawa Wilczyńska, „Rawskie Pokolenia Biuletyn Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej”, 2017, s. 87-99.

2016

 1. Śląskie szpitale bez pielęgniarek w habitach. Usuwanie sióstr zakonnych z placówek służby zdrowia po 1945 r., w: Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska, red. A. Marek, B. Urbanek, Katowice 2016, s. 174-197. 
 2. Biskup Jerzy Matulewicz promotor jedności, „Ephemerides Marianorum”, t. 5(2016), s. 107-122.

2015

 1. Tożsamość osób konsekrowanych – dar i zadanie, [w:] „Sequela evangelica”. Tożsamość życia konsekrowanego, red. S. Suwiński, I. Werbiński, Toruń 2015, s. 31-45.
 2. Strażniczki wiary. Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów (1939-1989), [w:] Kościół katolicki w Europie Środkow-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990),red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów-Stalowa Wola- Lwów 2015, s. 201-226.
 3. Vysidleni reholnich sester v roku 1954 ve Slezsku. Pracovni tabory pro reholnice v Polsku v letach 1954-1956, [w:] O internaci řádowých sester po roce 1950 v čr se zaměřenim na Bílou Vodu, Bila Voda 2015 r. s. 3-16.
 4. Odnowa i przystosowanie posoborowe dziś. 50 Lat soborowego dokumentu Perfectae caritatis, „Wspólnota Honoracka” 2015, s. 45-59.

2014

 1. Zgromadzenia zakonne wobec aresztowania Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego, [w:] Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach, red. W. Polak, M. Białkowski, Toruń 2014, s. 123-133.
 2. Wysiedlenia sióstr zakonnych w 1954 r. na Śląsku. Obozy pracy dla zakonnic w Polsce w l. 1954-1956, w: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie od XVI do XX wieku, t. III, Źródła. Skutki kasat XVIII i XIX w. Kasata w latach 1954–1956, red. M. Derwich, Wrocław 2014, s. 420-436.
 3. Udział sióstr zakonnych w ratowaniu ludności żydowskiej w Polsce w latach 1939-1945 na przykładzie wybranych zgromadzeń, [w:] Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe, red. J. Żaryn, T. Sudoł, Warszawa 2014 r., s. 135-160.
 4. Siostra Stanisława Andronowska – szarytka z Lublina w służbie Kościoła i ekumenie, [w:] Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. red. Jan Walkusz, Marzena Krupa, Lublin 2014, s. 570-577.

2013

 1. Likwidacja zakonnych placówek leczniczych przez władze komunistyczne w Polsce w latach 1945-1961, [w:] Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, red. B. Urbanek, Warszawa 2013, s. 205-216.

2012

 1. Przystosowanie i opór żeńskich zgromadzeń zakonnych wobec władz komunistycznych w Polsce. Zarys problemu, “Studia z Prawa Wyznaniowego”, 15(2012), s. 215-231.
 2. Nuns participation and their role in creating an anti-communism attitude of resistance in People’s Republic of Poland, [w:] Anti-Communist Resistance in Central and Eastern Europe, red. P. Jašek, Bratislava 2012, 230-250.
 3. Komunizm w walce z Kościołem katolickim i żeńskim ruchem zakonnym w Europie, [w:] Żeńskie zgromadzenia zakonne w Europie Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu komunistycznego, red. A. Mirek, Warszawa 2012, 15-56.
 4. Św. Koleta Boylet (1381-1447) – strażniczka pierwszej Reguły św. Klary, [w:] Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy, red. T. Paszkowska, R. Preis, Lublin 2012, s.239-247.
 5. Piękno życia poświęconego Bogu w pismach Ludwiki W. Gąsiorowskiej, [w:] Ecclesia pulchra, red. T. Płonka, Kraków 2012.
 6. Siostry zakonne w obozach pracy w PRL, “Pastores”, 54(2012), s. 137-146.
 7. Żeńskie zgromadzenia w PRL. Stan Badań i perspektywy badawcze, [w:] Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL. Zagadnienia wybrane, red. J. Myszor, A. Dziurok, Katowice 2012, s. 24-34.

2011

 1. Zakony i zgromadzenia zakonne żeńskie w diecezji lubelskiej, [w:] Atlas historyczny (archi)diecezji lubelskiej 1805-2010. The Historical Atlas of the Lublin (Arch)Diocese 1805-2010, red. H. Gapski, Lublin 2011, s. 164-165, 170-174.

2010

 1. The Labour Camps for Nuns which Functioned between 1954 and 1956 in Poland, [w:] Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe, red. M. Fiamová, P. Jakubčin, Bratislava 2010, s. 98-110.
 2. Huragan bezprawia czyli usuwanie zakonnic z życia społecznego przez władze komunistyczne PRL, [w:] Księga jubileuszowa dr Jana Skarbka, red. A. Barańska, Lublin 2010, s. 791-808.
 3. Życie codzienne zakonnic w obozach pracy w PRL (1954-1956), [w:] Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Miedzy bohaterstwem a agenturą, red. J. Szczepaniak, M. Lasota, Kraków 2010, s. 141-176.
 4. Żeńskie wspólnoty zakonne w Polsce w XX wieku, [w:] Historia życia konsekrowanego w archidiecezji poznańskiej, red. L. Wilczyński, Poznań 2010, s. 147-164.
 5. Życie konsekrowane źródłem jedności w Europie, [w:] Kościół w Unii Europejskiej, red. Ż. Jarocka, Wilno 2010.

2009

 1. Kresy Wschodnie widziane oczami i sercem Polki i zakonnicy, [w:] Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowaka, Kielce 2009, s. 67-79.
 2. Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 13, Lublin 2009, s. 1186-1187.

2008

 1. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 1( 2008), s. 137-176.
 2. Stan wojenny w zakonnych materiałach archiwalnych na przykładzie kronik wspólnot zakonnych Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Zakony żeńskie w PRL. Studia i materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce, red. A. Mirek, Lublin 2008, s. 177-192.

2007

 1. Prześladowanie sióstr zakonnych w PRL, “Znaki Nowych Czasów”, 18(2007), s. 65-72.
 2. Odbudowa i rozwój szkolnictwa podstawowego w Rawie i powiecie rawskim po odzyskaniu niepodległości (1918-1939), [w:] 600 lat szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej, red. E. Walczuk, Łódź 2007, s. 97-118.
 3. Udział żeńskich wspólnot zakonnych w organizowaniu stowarzyszeń i związków zawodowych kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, red. K. A. Makowski, Poznań 2007, s. 77-101.
 4. Wkład bezhabitowych zgromadzeń zakonnych w ratowanie Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej, [w:] Śladami świętych. Księga pamiątkowa ku czci G. J. Bartoszewskiego OFMCap, red. A. Derdziuk, Lublin 2007, s. 649-658.

2006

 1. Wysiedlenie zakonnic z klasztorów do obozów pracy w ramach „Akcji X-2” przez władze komunistyczne w PRL, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006, s. 273-278.
 2. Troska ludzi Kościoła o polską rodzinę na przykładzie działalności bł. Honorata Koźmińskiego (kapucyna) i jego zgromadzeń, [w:] Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, red. W. Korzeniowska, U. Szuścik, Kraków 2006, s. 23-33.
 3. Dynamika powstawania zgromadzeń zakonnych żeńskich w XIX i XX w. na ziemiach polskich, [w:] Zakony żeńskie na Śląsku w XIX i XX, red. W. Musialik, Opole 2006, s. 26-44.
 4. Spis zakonnic usuniętych z klasztorów w ramach „Akcji X-2”, [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006, s. 276-357.
 5. Tajemnice życia Maryi w powołaniu honorackim, [w:] Powołanie Honorackie, red. A. Kruszyńska, Zakroczym 2006, s. 201-216.
 6. Obecność sióstr dominikanek w Lublinie, [w:] Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. H. Gapski, Lublin 2006, s. 265-271.

2005

 1. Świadectwo trwania zakonnic w systemie totalitarnym PRL na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, “Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 33(2005), s. 157-169.
 2. Represje systemu komunistycznego wobec zakonów żeńskich w Polsce w latach 1945-1989 (zarys problemu), [w:] Represje wobec sióstr zakonnych w PRL. Obozy pracy dla zakonnic (1954-1956), red. A. Mirek, Lublin 2005, s. 11-33.
 3. Kościół na Słowacji w godzinie wielkiej próby. Totalitaryzm komunistyczny w walce z Kościołem katolickim na Słowacji w latach 1948-1989, “Peregrinus Cracoviensis”, 16(2005), s. 53-69.

2004

 1. Zaangażowanie sióstr zakonnych w pracę katechetyczną wśród dzieci i młodzieży w okresie PRL – jako jedno z priorytetowych zadań wspólnot zakonnych na przykładzie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Materiały i studia do dziejów nauczania i wychowania religijnego, red. J. Szczepański, Kraków 2004, s. 123-141.
 2. Trwać i wytrwać… Prześladowany Kościół katolicki na Białorusi i jego życie, “Peregrinus Cracoviensis”, 15(2004), s. 75-92.

2003

 1. Ustawa o przejęciu dóbr “martwej ręki” – zamach na życie zakonne w Polsce?, “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, 36(2003), s. 168-179.
 2. Praca opiekuńczo-wychowawcza Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Radomiu w latach 1910-1962, “Studia Sandomierskie”, 10(2003), s. 70-87.
 3. Działalność Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na terenie Grójca w latach 1932-1990, [w:] Nasze przedszkole wczoraj, dziś i jutro…, red. M. Lużyńska, Sandomierz 2003, s. 13-42.

2002

 1. Recepcja wymagań programowych i zaleceń władz oświatowych w zakładach wychowawczych i oświatowych prowadzonych przez siostry ze Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w latach 1945-1950, [w:] Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. W. Korzeniowska, Kraków 2002, s. 443-458.

2001

 1. Zostały, by modlić się za Rosję. Działalność Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie w latach 1945-1991, “Peregrinus Cracoviensis”, 12(2001), s. 176-187.
 2. Metody i formy wychowawcze w domach dziecka prowadzonych przez siostry Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, [w:] Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie, a modele wychowania, red. W. Korzeniowska, Kraków 2001, s. 187-197.

Recenzje

Recenzja książki naukowej: W. Tajanowicz, Służebniczki Dębickie w społeczeństwie polskim w latach 1914-1939, Dębica 2017, s. 11-12.

Recenzja artykułu: Z dziejów Sanatorium św. Elżbiety w Poznaniu i jego właścicielek dla redakcji Peregrinus Cracowiensis.

Zorganizowane i przeprowadzone konferencje i seminaria

2018
18-19 maja 2018 r., Lublin; 47. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych, Vivunt in memoria prof. Jerzy Kłoczowski

2017
19-20 maja 2017 r., Nowe Miasto n. Pilicą – Warszawa; 46. Historyków Zakonnych Świadkowie życia codziennego.

2016
20-21 maja 2016 r., Bila Voda-Wrocław; 45. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych Milenijne uroczystości Chrztu Polski, świętowanie i zmaganie.

20-21 października 2016 r., Lublin; Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989).

2015
21-23 kwietnia 2015 r. Lublin; Ogólnopolskie sympozjum czterech Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów w Polsce: W jedności uobecniać Chrystusa w świecie

22-23 maja 2015 r. Warszawa; 44. Ogólnopolska Konferencja Historyków Zakonnych: Kobiety konsekrowane w historii i dla historii.

30 maja 2015 r. Lublin; Ogólnopolskie sympozjum z udziałem gości zagranicznych Tuus Totus – zawierzeni Bogu przez Maryję. Błogosławiony Honorat Koźmiński propagator niewolnictwa maryjnego i jego zgromadzenia.

Udział w konferencji i wygłoszone referaty

2018

22-23 maja 2018 r., Wigry; konferencja krajowa Kościół wobec niepodległości Polski (1918–1989),
wygłoszenie referatu: Honorat Koźmiński OFM Cap – architekt niepodległej Polski.

16-17 kwietnia 2018 r., Lublin; konferencja międzynarodowa Jakie seminaria diecezjalne na nasze czasy?Instytut Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
wygłoszenie referatu, „Jakich kapłanów diecezjalnych potrzebuje życie zakonne dzisiaj?

13-15 września 2018 r., Gosławice; konferencja międzynarodowa Klasztor w polskiej niepodległości, organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie,
wygłoszenie referatu: Udział bezhabitowych wspólnot zakonnych w pracy oświatowo-wychowawczej w niepodległej Polsce.

2017

3 kwietnia 2017 r., Warszawa; Ogólnopolska konferencja naukowa Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981 organizowana przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
wygłoszenie referatu: Prymas jako inspirator oporu społecznego zakonnic w Polsce.

7-9 czerwca 2017 r., Kraków; Ogólnopolska konferencja naukowa Od „starej panny” do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Polską Akademię Nauk Komitet Nauk Historycznych, Komisja Historii Kobiet, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
wygłoszenie referatu: Żeński ruch zakonny na ziemiach polskich XIX w. – desperacja kobieca czy radykalizm duchowy?

23 września 2017 r.; Otwock; Ogólnopolskie sympozjum naukowe w z okazji 100 lecia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek,
wygłoszenie referatu: Zgromadzenia zakonne żeńskie w PRL wobec przemocy totalitaryzmu komunistycznego

2016

23 stycznia 2016 r., Toruń; Ogólnopolska konferencja naukowa na Wydział Teologiczny Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu pt. W Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa. Tożsamość, misja, świadectwo osób konsekrowanych,
wygłoszenie referatu: Tożsamość osób konsekrowanych – dar i zadanie.

12-13 maja 2016 r., Warszawa; Ogólnopolska konferencja naukowa Instytutu Pamięci Narodowej Pół wieku Milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956–1966/1967),
wygłoszenie referatu: Udział żeńskich wspólnot zakonnych w przygotowaniach i uroczystościach milenijnych w Polsce (1956-1966/1967).

21 maja 2016 r., Wrocław; Ogólnopolska konferencja Milenijne uroczystości Chrztu Polski, świętowanie i zmaganie. Organizowana przez Ośrodek Badań nad Geografii Historycznej Kościoła w Polsce oraz Komisje Historyczną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce,
wygłoszenie referatu: Udział żeńskich wspólnot zakonnych w przygotowaniach i uroczystościach milenijnych w Polsce (1956-1966/1967).

1-4 czerwca 2016 r., Siedlce; Ogólnopolska konferencja naukowa Sukcesy i porażki. Historyczny kontekst kobiecych dążeń do samorealizacji organizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Polską Akademię Nauk Komitet Nauk Historycznych, Komisja Historii Kobiet, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo naukowe,
wygłoszenie referatu: Dwie równoległe historie. Ludwika Moriconi i Waleria Gąsiorowska. Wspólny początek i różny finał.

10-11 czerwca 2016 r., Katowice; Międzynarodowa konferencja Historia medycyny, Szpitalnictwo na Górnym Śląsku,
wygłoszenie referatu: Śląskie szpitale bez pielęgniarek w habitach. Usuwanie sióstr zakonnych w PRL z placówek służby zdrowia.

15-18 września 2016 r., Pelplin; Międzynarodowa konferencja Klasztor w nowej rzeczywistości (koniec XVIII – początek XX w.),
wygłoszenie referatów: Dynamika powstawania żeńskich wspólnot zakonnych na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w.;
Bezhabitowe wspólnoty zakonne na ziemiach polskich – geneza, rozwój i działalność.

21 września 2016 r., Majdan Królewski; Konferencja naukowa 1050 Rocznica Chrztu Polski. Nieść światło wiary innym – misje polskie i polscy misjonarze,
wygłoszenie referatu: Posługa ewangelizacyjna Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Czadzie.

27-29 września 2016 r., Pobierowo; Ogólnopolska konferencja Opis i miara. Metody, techniki i narzędzia w historycznych badaniach społecznych, demograficznych i gospodarczych Uniwersytet Szczeciński,
wygłoszenie referatu: Wykorzystywanie powojennych listów i notatek osobistych zakonnic z byłych Kresów Wschodnich jako źródeł do historii chrześcijaństwa drugiej połowy XX wieku.

1 października 2016 r., Warszawa; Konferencja naukowa Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Opatrznościowy Ojciec Polskiego Narodu,
wygłoszenie referatu: Stefan kardynał Wyszyński wymagający ojciec i obrońca zakonów.

15 października 2016 r., Sandomierz, Konferencja naukowa Bp Stefan Zwierowicz (1842-1908) organizowana przez Bibliotekę Diecezjalną w Sandomierzu,
wygłoszenie referatu: Sytuacja Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym.

20-21 października 2016 r., Lublin; Ogólnopolska konferencja Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944-1989) organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Pamięci Narodowej,
wygłoszenie referatu: Obecność zakonów w życiu KUL.

16-18 listopada 2016, Białowieża-Białystok; Ogólnopolska konferencja naukowa, Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus. Metropolie mohylewska i wileńska w latach 1798–1992,
wygłoszenie referatu Trudny wiek dwudziesty w dziejach parafii Świr i jej proboszcza ks. Kazimierza Szyłejki (1886-1960).

21 grudnia 2016 r., Mielec; Konferencja naukowa 1050 Rocznica Chrztu Polski. Wielka Nowenna i Millenium Chrztu Polski,
wygłoszenie referatu: Udział żeńskich wspólnot zakonnych w Wielkiej Nowennie i Mielenium Chrztu Polski (1956-1966/1967).

2015

13-14 kwietnia 2015 r., Bila Voda, Czechy; Internowanie zakonników i zakonnic w Czechosłowacji po roku 1950,
wygłoszenie referatu: Obozy pracy dla zakonnic w Polsce w latach 1954-1956.

29 kwietnia 2015 r., Lida, Białoruś; Sympozjum diecezji grodzieńskiej z racji Roku Życia Konsekrowanego,
wygłoszenie referatu: W jedności uobecniać Chrystusa. Życie zakonne w posłudze nowej ewangelizacji.

23 maja 2015 r., Warszawa; Ogólnopolska konferencja Kobiety konsekrowane w historii i dla historii,
wygłoszenie referatu: Realizacja projektu „Zakony żeńskie w PRL”, tworzenie platformy internetowej.

30 maja 2015 r., Lublin; Międzynarodowa konferencja: Totus tuus. Zawierzeni Bogu przez Maryję. Bł. Honorat Koźmiński propagator niewolnictwa maryjnego i jego Zgromadzenia,
wygłoszenie referatu: Praktyka oddania się Maryi w niewolę przekazana zgromadzeniom przez bł. o. Honorata Koźmińskiego.

18-21 października 2015 r., Białystok; Międzynarodowa konferencja, Od Vixdum Poloniae unitas do Totus tuus Poloniae populus. Wileńska prowincja kościelna w latach 1925-1992,
wygłoszenie referatu: Długie trwanie Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej w Kościele Wileńskim.

24 października 2015 r., Warszawa; Profetyczni świadkowie nadziei w Zgromadzeniu Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo,
wygłoszenie referatu: Matka Maria Elżbieta Stummer mistrzyni zgromadzeń ukrytych.

Popularyzacja nauki

2015

10 października 2015 r., Radom; wygłoszenie referatu Zakony żeńskie w PRL podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Radomiu. Prezentacja wystawy: Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL.

26 październik 2015 r., Lublin; Wojewódzka Biblioteka im H. Łopacińskiego w Lublinie, promocja książki Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL.

14 grudnia 2015 r. Rzeszów; Wykład połączony z promocją książki: Trudne lata. Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL. zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

2013

16 listopada 2013 r. Nowe Miasto; Wygłoszenie referatu Nowomiejska macierz sióstr niepokalanek połączona z prezentacją wystawy „Trudne lata wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”.

22 listopada 2013 r. Wilno; Wygłoszenie referatu 120 lat obecności Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej na Wileńszczyźnie połączone z ekspozycją wystawy: “Trudne lata wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL”.

Autor: Agata Mirek